ΔΡΑΣΗ 1 – Συμφωνία – πλαίσιο για την ανακύκλωση

Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης για όλους τους Δήμους

Το έργο χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου απο το ΕΣΠΑ 2014-2020

Π/Υ έργου 98,3 εκ. ευρώ

ΣΤΟΧΟΣ

Να επιταχυνθεί η υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης, να εξοικονομηθούν πόροι από οικονομίες κλίμακας και να μειωθούν τα προς ταφή απόβλητα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

‘Υπογραφή σύμβασης 27-12-2021, υλοποίηση 2022-2023

Τι περιλαμβάνει;

• Προμήθεια κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιαχείρισης
προγραμμάτων ανακύκλωσης ,
• Προμήθεια Και Εγκατάσταση Συστημάτων Υπόγειας
Αποθήκευσης
• Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης
• Αυτόματοι μηχανικοί κομποστοποιητές
• Προμήθεια κάδων για την επέκταση του προγράμματος
διαλογής στην πηγή του έντυπου χαρτιού.
• «Έξυπνος» οικίσκος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών
και βιοαποβλήτων
• «Έξυπνη» νησίδα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών
και βιοαποβλήτων
• Κιόσκια ανακύκλωσης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Αύγουστος 2023)
Σύστηματα υπόγειας-ημιυπόγειας αποθήκευσης 289
Συστήματα υπόγειας αποθήκευσης με σύστημα ανύψωσης 71
Πολυκέντρα ανακύκλωσης 81
Κιόσκια Ανακύκλωσης 49
Έξυπνες νησίδες 4
Έξυπνοι Οικίσκοι 16
Σύνολο συστημάτων   ανακύκλωσης 510

Επιπλέον έχουν μοιραστεί πάνω από 5.000 κάδοι συλλογής χαρτιού

  • Παροχή πολλαπλών δυνατοτήτων ανακύκλωσης στους δημότες με τη χρήση ενιαίου δικτύου ψηφιακά διασυνδεδεμένων υποδομών
  • Επιτάχυνση υλοποίησης προγραμμάτων ανακύκλωσης  σε όλη την Περιφέρεια Αττικής
  • 50% αύξηση της ανακύκλωσης
  • 130.000 τόνοι πρόσθετα ανακυκλώσιμα ανά έτος
  • 3.000.000 ευρώ μείωση κόστους σε ετήσια βάση λόγω μείωσης του φόρου ταφής

15.500 Κάδοι για συλλογή χαρτιού

580 Υπόγειες Γωνιές Ανακύκλωσης

130 Κέντρα ανακύκλωσης

220 Έξυπνες Νησίδες

ΔΡΑΣΗ 2

Προμήθεια και διανομή κάδων ανακύκλωσης

ΣΤΟΧΟΣ

Να επιταχυνθεί η υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή, να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και να εκτραπούν τα ανακυκλώσιμα και βιοαπόβλητα από την ταφή

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Συνεχιζόμενο πρόγραμμα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  • 16.000 κάδοι ανακύκλωσης έχουν ήδη μοιραστεί
  • Τουλάχιστον 14.000 επιπρόσθετοι κάδοι θα μοιραστούν μέχρι το τέλος του 2023

Είδη κάδων που μοιράστηκαν (%)