Οι Πρωταγωνιστές του 2021

Τα αποτελέσματα βασίζονται στα στοιχεία που συλλέγει ο ΕΔΣΝΑ καθώς και σε όσα έχουν γνωστοποιηθεί στον ΕΔΣΝΑ από τους Δήμους.
Διαλογή στην Πηγή – Συνολικά
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

35,4 %

/κατά βάρος

Διαλογή στην Πηγή – Ανακυκλώσιμα
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

23,1 %

/κατά βάρος

Διαλογή στην Πηγή – Βιοαπόβλητα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

21,0 %

/κατά βάρος

Ανάκτηση
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

30,4 %

/κατά βάρος

Επιδόσεις Ανακύκλωσης στην Αττική για το 2021

Τα αποτελέσματα βασίζονται στα στοιχεία που συλλέγει ο ΕΔΣΝΑ καθώς και σε όσα έχουν γνωστοποιηθεί στον ΕΔΣΝΑ από τους Δήμους.

Διαλογή στην Πηγή

13.6 %

/κατά βάρος

(67 κιλά/κάτοικο)

Ανάκτηση

8.4 %

/κατά βάρος

(41 κιλά/κάτοικο)