ΔΡΑΣΗ

Προμήθεια οχημάτων συλλογής βιοαπόβλήτων για τους Δήμους

ΣΤΟΧΟΣ

Να επιταχυνθεί η υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή, να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και να εκτραπούν τα βιοαπόβλητα από την ταφή

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Συνεχιζόμενο πρόγραμμα

Αριθμός Δήμων με πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Αύγουστος 2023)
    • 58 Δήμοι έχουν ήδη παραλάβει 200 οχήματα και 35.000 κάδους βιοαποβλήτων
    • 41 Δήμοι έχουν ήδη τακτικά προγράμματα συλλογής βιοαποβλήτων
    • Συνολικά για το 2022 συλλέχθηκαν περίπου 88.500 τόνοι βιοαποβλήτων.
Συλλεγόμενες ποσότητες βιοαποβλήτων σε καφέ κάδο (tn)