Ετήσια Έκθεση Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για το 2022

Στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης παράχθηκαν συνολικά 33409 τόνοι ΑΣΑ το 2022.

Η ετήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο ισούται με 636  κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ ανέρχεται σε 12,09%  κ.β. που ισοδυναμεί με 77 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι 6,1% κ.β. που ισοδυναμεί με 39 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

ΔσΠ, Ανάκτηση (kg/κάτοικο)

No Data Found

Βιοαπόβλητα Ανακυκλώσιμα (kg/κάτοικο)

No Data Found

ΔσΠ,Ανάκτηση (%)

No Data Found

ΑΣΑ: Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΔσΠ: Διαλογή στην Πηγή

% ΔσΠ: Ποσοστό των ΑΣΑ (κ.β.) που συλλέγεται χωριστά (ανακυκλώσιμα και βιοαπόβλητα)

Ανάκτηση: Η χρήση υλικών εκ των ΑΣΑ για ένα χρήσιμο σκοπό υποκαθιστώντας άλλα πρωτογενή υλικά

% Ανάκτησης: Ποσοστό των ΑΣΑ (κ.β.) που χρησιμοποιείται υποκαθιστώντας άλλα πρωτογενή υλικά