ΠΕΡΙ

Σχετικά με τον Φορέα

ΣΚΟΠΟΣ

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής συστάθηκε με την με αρ.52546/16-12-2011 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 211 του Ν. 3852/2010 Καλλικράτης περί Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής. Αποτελεί καθολικό διάδοχο της προγενέστερης μορφής του Συνδέσμου, του ΕΣΔΚΝΑ. Η ουσιώδης τροποποίηση που υπήρξε στη σύσταση του ήταν ότι μετατράπη σε διαβαθμιδικό, εκπροσωπούνται δηλαδή πλέον σε αυτόν και α’ και ο β’ βαθμός αυτοδιοίκησης. Η συνύπαρξη αυτή αποτυπώνεται στη σύνθεση των συλλογικών του οργάνων, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η μεταφόρτωση, η ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.

ΜΕΛΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 211 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής μετέχουν η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και υποχρεωτικά και οι 66 δήμοι της Περιφέρειας.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η οργανωτική δομή, οι αρμοδιότητες και κάθε σχετικό με τη λειτουργία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής ζήτημα ρυθμίζεται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του (ΦΕΚ 515/Β/2014).

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. απαρτίζεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου και τις κάτωθι εννέα (9) επιμέρους Διευθύνσεις:

  • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Διεύθυνση Προγραμματισμού, Έρευνας, Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Διεύθυνση Περιβάλλοντος
  • Διεύθυνση Ποιότητας, Πρόληψης και Επαναχρησιμοποίησης
  • Διεύθυνση Ανακύκλωσης
  • Διεύθυνση Διάθεσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων
  • Διεύθυνση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
  • Διεύθυνση Θερμικής Επεξεργασίας Αποβλήτων
edsna

66 Δήμοι

Μέλη ΕΔΣΝΑ