Η συνολική παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής ανέρχεται σε 1.883.130 τόνους για το 2021. Με άλλα λόγια, η Αττική παράγει κατά μέσο όρο σχεδόν 5.159 τόνους ΑΣΑ ανά ημέρα. Στην ποσότητα αυτή δεν περιλαμβάνονται τα Βιομηχανικά Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας.

Το συνολικό ποσοστό Διαλογής στην Πηγή αποκλειστικά σε επίπεδο Δήμων υπολογίστηκε σε 13,6 % ενώ το συνολικό ποσοστό Ανάκτησης  υπολογίστηκε στο 8,4% (όλα τα ποσοστά είναι κατά βάρος και αναφέρονται στο σύνολο των Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Το ποσοστό ΔσΠ των ανακυκλώσιμων υλικών είναι 9,8%  και των βιοαποβλήτων 3,8% 

Συνολικά για το 2021 η ΔσΠ, σε σχέση με το 2020, αυξήθηκε κατά 45.000 τόνους, ποσοστό 2,1 % κ.β. των παραγόμενων Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

Ανάγοντας τα παραπάνω ανά κάτοικο, προκύπτει ότι  η ΔσΠ ανά κάτοικο αυξήθηκε από τα 55 στα 67 κιλά / κάτοικο / έτος μεταξύ 2020-2021. Η ανάλυση ανά ρεύμα παρουσιάζεται στη συνέχεια

Η σημαντική ετήσια αύξηση της ΔσΠ ανά κάτοικο (ποσοστό σχεδόν 22%) οφείλεται τόσο στην αύξηση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (αύξηση κατά 7 κιλά / κάτοικο / έτος) όσο και στην αύξηση της χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων (αύξηση κατά 5 κιλά / κάτοικο / έτος).

Το πρόβλημα που παραμένει σημαντικό είναι αυτό του υπολείμματος των ανακυκλώσιμων υλικών (και πολύ λιγότερο των βιοαποβλήτων). Στη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων το υπόλειμμα προς διάθεση είναι της τάξης του 50%. Είναι λοιπόν επείγον να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ποιότητας των ανακυκλώσιμων, μαζί με την προσπάθεια να εκτρέψουμε μεγαλύτερες ποσότητες στη χωριστή συλλογή.

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι απαιτείται συστηματική εκστρατεία ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών, σε όλα τα επίπεδα, για τον σωστό τρόπο χωριστής συλλογής, τα υλικά που δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με τα ανακυκλώσιμα και για τη σημασία της καθαρότητας των υλικών. Η επερχόμενη διαφοροποίηση των μέσων ανακύκλωσης με τη χρήση γωνιών, νησίδων αλλά και πολυκέντρων ανακύκλωσης αναμένεται να επιδράσει επίσης θετικά στην ποιότητα των ανακυκλώσιμων και να μεγαλώσει την καθαρότητα τους.

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι συνεισφορές κάθε Περιφερειακής Ενότητας και οι αναγωγές ανά κάτοικο. Περισσότερες λεπτομέρειες στην Ετήσια Αναφορά 2021

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔσΠ (% κ.β.) ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2021

No Data Found

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔσΠ ανά κάτοικο στην Αττική 2020-2021

No Data Found